Obračun plaća i drugog dohotka

Obračun plaća i drugih dohodaka područje je financijskih i poslovnih usluga koje zahtijeva izvjestan stupanj stručnosti, preciznosti i opreza. Ovisno o zahtjevima klijenta, obračun plaća može bit integralni dio cjelokupne usluge vođenja poslovnih knjiga ali i kao jedinstvena usluga za sustave koji ne mogu ili ne žele samostalno vršiti tu vrstu aktivnosti.

Usluga obračuna plaća podrazumijeva:

  • obračun mjesečnih plaća, premija i dodataka na plaću, obveznih doprinosa, poreza i prireza, obustavu i naknadu plaća te refundaciju tih naknada i ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada (bolovanja, godišnjih odmora i dr.)
  • izradu platnih lista i naloga
  • izradu i dostavu rekapitulacija uplata (uplata na tekuće račune radnika, pojedinačnih naloga za plaćanje i/ili po ovlaštenju, plaćanje putem internet bankarstva)
  • pripremu mjesečnih izvještaja (sastavljanje propisanih izvještaja i predaja JOPPD obrasca elektroničkim putem Poreznoj upravi)
  • prijave i odjave radnika u sustavu e-mirovinsko
  • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog srevisa, naknada članovima nadzornih odbora