Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Poslovodstvo društva često nema dovoljno vremena, ili nije dovoljno stručno, ili je društvo malo da bi se organizirala računovodstvena funkcija unutar svojega poslovanja, pa te poslove prepušta vanjskom računovodstvenom servisu. Prepuštanje računovodstvenih poslova računovodstvenom servisu upravi društva daje veći fokus na druge vidove poslovanja, na ono što predstavlja njihov glavni i primarni zadatak a to je obavljanje gospodarske aktivnosti.

 

Upravo zbog toga postoji Solvens .

Vodimo poslovne knjige za:

  • Trgovačka društva
  • Fizičke osobe - obrte
  • Slobodna zanimanja

Računovodstvene usluge obuhvaćaju:

  • uspostavu i vođenje poslovnih knjiga i  računskog plana
  • uspostavu i vođenje analitičkih evidencija 
  • knjiženje transakcija i unos podataka u računovodstveni program
  • obračun amortizacije u skladu s važećim računovodstvenim propisima
  • pripremu, kontrolu i izradu propisanih obračuna za porez na dodanu vrijednost
  • izradu godišnjih financijskih i statističkih izvještaja -bilanca, račun dobiti i gubitka, obrazac PD, PD-IPO, OPZ-STAT-1
  • pripremu i predaju zakonskih izvještaja prema državnim institucijama – Porezna uprava, HZZO, HZMO, Fina, HNB…